SLOVO - LOGOS ze Zlatých Hor v Jeseníkách

ÚVODNÍ SLOVO

 

     Po prvé jsem spatřil Jeseníky a město Zlaté Hory s bohatou tradicí a podnikavostí před čtyřiceti roky. Jsem vděčný Bohu, že se naše chalupa v Ondřejovicích stala druhým domovem pro naší širokou rodinu. Každé léto zde prožíváme nezapomenutelné chvíle. Chalupě jsme říkali „Pod jasanem“. Mohutný, skoro stoletý jasan, který rostl těsně u zdi domu, byl podle odborníků z Městského úřadu Zlatých Hor jako jeden z nejkrásnějších stromů. Bolelo nám srdce, když jasan musel být pro narušený kmen skácen. Kolem narostly už jiné jasany a stromy. I těm dává Bůh, Stvořitel vzrůst. Žijí ze země, vláhy a světla. Všemohoucího Stvořitele nevidíme, ale Jeho dílo v nespočitatelné mnohosti a pestrosti je kolem nás, nad námi jako úžasné hvězdné nebe i pod námi. To nejdůležitější nad čím se chci zamyslet je vystiženo slovy ze začátku Janova evangelia o Slovu.
     Slovo Bůh je známé, ale patří k nejspornějším. Koho, nebo co tím slovem označujeme? Je Bůh nebo není? Náš první prezident T.G. Masaryk řekl, že nezná ani chviličku ve svém životě, kdy by nevěřil v Boha. Stačí číst „Hovory s TGM“ od K.Čapka, abychom pochopili Masarykova slova. Ocenili jsme trojdílný cyklus Zdenka Mahlera v ČT (1997) nadepsaný: „Ano, Masaryk“. Každý člověk nejvýrazněji se odlišuje od všeho tvorstva tím, že myslí, klade otázky, hledá odpovědi, hovoří s jinými lidmi a učí se od druhých. Ke všemu uplatňuje svůj rozum, mohl by poznat, že Bůh je a měl by ho hledat. Apoštol Pavel vyložil v první kapitole epištoly Římanům, že každý člověk se bude Bohu zodpovídat jak jednal a k čemu ho vedla nevěra v Boha neb planá víra bez skutků, neb opravdové ctění Boha Stvořitele a Jeho Syna Ježíše.
     Začali jsme psát rok 2005. Od jakého počátku? Tak by se mohlo ptát dítě. Víme, že počítáme náš letopočet od narození Krista. Naši letopisci psali dříve před letopočtem LP což znamená „ Léta Páně“. Tohoto Krista Ježíše vyznávají milióny lidí na celém světě jako svého Spasitele. Stal se pro nás člověkem, a tak nám umožnil poznat Boha – Otce. On je to Slovo učiněné tělem a přebývalo mezi námi. A viděli jsme slávu Jeho, slávu jakou má od Otce jednorozený Syn plný milosti a pravdy (Jan 1,1,14). Sám o sobě mluví, že je ta Pravda. Jeho vina byla Pilátovi označena, že se činí králem. Ježíš odpovídá: „Já jsem se k tomu narodil a na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší hlas můj!“ (J 18,37) Pilát se táže: „Co je pravda?“ Už Mistr Jan Hus volá národ k hledání Pravdy: „Věrný křesťane! Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, drž pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, nebo pravda tě osvobodí…“ Dnes by náš národ velice potřeboval toto slyšet a přijmout. Nepomůže nám, že máme na státním znaku „Pravda vítězí“.   

     Více potřebujeme jít ke zdroji Pravdy, kterou je Ježíš a Jeho zvěstované s l o v o.

   Vítám, že na křesťanských stránkách zlatohorského regionu dojde k plodnému dialogu s dobře položenými otázkami i odpověďmi opírajícími se o Bibli. Slova Ježíšova, velmi jasně formulovaná před Jeho utrpením, mohou udat směr: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“   

 
19.2.2005 Praha - Horní Počernice                                                                            Karel Toušek