SLOVO - LOGOS ze Zlatých Hor v Jeseníkách

4. listopadu 2004

Kázání Karla Touška          

 

Vždycky s Pánem budeme! 1Ts 4,17

 

Introit: Ř 10,9-13

Čtení: J 15,1-11;   1Ts 4, 13-18  Na závěr: F 4,4-7

Úvodem: Ve SZ i NZ je oslovení Pán užíváno často V Ž 8,6.7. jsou slova s prorockým dosahem k Mesiáši, Božímu Synu- a pravému člověku: „Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou“…A v Davidově žalmu 110,1 stojí: „Řekl Hospodin Pánu mému: Seď na pravici mé, já ti položím tvé nepřátele za podnož k nohám.“ A Pán Ježíš těchto slov použil v chrámě na adresu zákoníků, že už David nazývá Mesiáše svým Pánem. /Mr 12.35-37/ Běžně je oslovení Pán připojováno k označení: Pán Bůh, a v církvi: Pán Ježíš Kristus. Všichni, kteří v Něho uvěřili a jeho učedníci, oslovovali ho: Mistře, Pane, a Pán Ježíš to oslovení přijímal. /J 13,13/ Zvláště po vzkříšení tak ve vší úctě, podřízenosti a vznešenosti Ježíše nazývali Pánem. /J 21,7..12.17…Také ve Zjevení jsou slova : „Já jsem počátek i konec, praví Pán.“ /Zj1,8/ Ve Zj 17,14: Král králů a Pán pánů. /19,16./ Církev se modlí: Přijdiž tedy, Pane Ježíši!  Zj 22,20. V nejstarším spisu novozákonním /1Te/.běžně je užito tohoto titulu :Pán. Soustředím se na důležitý oddíl: 4,13-18.

l. Jak přijmout Pána do svých srdcí?

    Přijmout do srdce Ježíše a zvěst evangelia je základní předpoklad jak začít  docela nový život. Příkladem nám mohou být právě ti Tesaloničtí křesťané. Pozorně čtěme první kapitolu. Evangelium, které slyšeli k nim přišlo nejen ve slovech, ale i v moci Ducha sv. a v přesvědčivé plnosti. /v5/ Toto by mělo být vzorem pro zakládání nových sborů. Apoštol se svými spolupracovníky jim nejen kázali Krista, ale dávali svým počínáním příklad hodný následování, aby začali žít podle slov Pána /v.6/ Podle radosti, s jakou přijali slovo víry v Ducha sv., poznali apoštolé, že mají před sebou ty vyvolené z lidí. /v.4/ Naplnilo se tím i slovo Pána Ježíše: „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mně poslal. Každý, kdo takto uvěřil a otevřel se působení Slova v Duchu sv. může uvěřit i dalším slovům Ježíšovým: „A já jej vzkřísím v poslední den.“ J 6,44. 63.65.68. Apoštolé a jejich spolupracovníci se vytrvale modlili za posluchače, Tak byli v dalších letech  připravováni katechumeni k přijetí křtu ve jméno Ježíše jako Krista a Pána. Ř 10,9-17. Vše si můžeme ověřit i na způsobu misijní práce naší CB v dřívějších letech. Děkuji Pánu, že tak jsem směl prožít obrácení i začlenění do sboru a povolání ke službě Pánu.

2. Kristus život náš! Ko 3,4

    0pět se vraťme do první kapitoly 1Ts. Ti radostní vyznavači, že Ježíš je jejich Spasitelem a Pánem, ihned začali o Pánu Ježíši svědčit a tak se stali příkladem věřícím v Makedonii a v Řecku. Apoštol použil slova: od vás se slovo Páně rozeznělo. O jejich víře v Boha se ví všude.Hlavně, jak se obrátili od model k Bohu, aby mu sloužili a očekávali z nebe jeho Syna. Tak mohou mít jistotu, že jsou osvobozeni od přicházejícího božího hněvu. Verš 7-10. Apoštol se spolupracovníky vedl je dál k posvěcenému novému životu, aby se líbili Pánu. To však bylo spojeno i s utrpením pro Pána. /kap. 2,10-14/ A mimořádný důraz kladli všichni apoštolé a jejich spolupracovníci na bratrskou lásku. /kap. 3,10-13/ a posvěcený život /4,1-12/. Zvlášť si podtrhněme jedenáctý a dvanáctý verš. „Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo a na nikoho nebudete odkázáni.“ Toto je znovu zdůrazněno v 2 Ts 3,7-13. Zdůrazněno je, že všechno, co děláme má nést znamení, že děláme jako Pánu. To nám pomáhá k hledání Boží vůle ve všem, /v manželství v rodině, zaměstnání atd. /Ko 3,18-23/, ale i ve vztahu k státnímu zřízení /Ř 13,1—8/…Tak nám pomáhá víra v Pána i k správné politické orientaci.

3. Jak se potěšovat vzájemně při rozloučení? 1Ts 4,13-18

    Apoštol Pavel poukazuje na brzký druhý.příchod Pána Ježíše na zem.Ale mnozí umírali, nedočkali se a vznikaly dohady jak to s nimi bude? Proto vysvětluje: „Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu!“ První mučedník Štěpán /Sk 6,8-7, 55-60/ se modlil před svou mučednickou smrtí: „ Pane Ježíši, přijmi ducha mého.“  Viděl nebesa otevřená a Syna člověka stojícího na pravici Boží. Každý učedník a vyznavač Pána Ježíše má jistotu ze slov Ježíšových, jeho smrti i vzkříšení, že vždy s Pánem budeme. Realita smrti, mnohdy přímo otřesná, je překlenuta slovy - odešel k svému Pánu. Tak se smíme potěšovat. Ale konečným cílem je vzkříšení všech vyvolených a věrných a vytržení věřících v den druhého příchodu Pána na oblacích. Věříme a vyznáváme: „Žijeme-li, žijeme Pánu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.“ /Ř 14,7-9/ Proto „Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Pán blízko!“ /F 4,4/

K.T.