SLOVO - LOGOS ze Zlatých Hor v Jeseníkách

30. října 2005

Kázání Karla Touška          

 

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. J 8,36 –Proto v svobodě, kterou Kristus vás osvobodil, stůjte! Ga 5,1

 

Introit: Ž 33,1-12 /vybrané verše: 1.3.10-12/ 

Čtení: J  8,31-36.; Ga 5,1.13-26 ; Zj 21,5-8 /závěr/

Úvodem: K 28.říjnu - stát. svátku: Je to památný den pro všechny, kteří si v našem národě uvědomují, co úsilí a obětí stálo vyhlášení ČSR jako samostatného demokratického státu po 300 letech po Bílé hoře. A co vše těžkého následovalo po okupaci nacistického Německa i čtyřicetileté totalitní vládě s převýchovou ke komunismu a ateizmu! Stojí to za vážné zamyšlení, jak nyní chápeme svobodu, když si ve velké míře může každý žít po svém. Jsme skutečně svobodni? Co je pro náš duchovní a mravní život tou nejvyšší autoritou? Čím můžeme přispět dějinné úloze jako občané národa s takovou minulostí kulturně i nábožensky v EU? Otvíráme nyní Bibli, jako to činil Hus, Komenský, Jiřík z Poděbrad, T.G.Masaryk a další, kteří nám stále mají  co říci.

l. Co se rozumí svobodou a kde jsou  její zdroje pro jednotlivce i národy?

    Bůh vložil do celého díla stvoření řád,  ale jen člověk má schopnost poznávat  svým rozumem  tyto zákony stvoření i zákony mravní Ř1,16-21. a domýšlet pravdu o Bohu Stvořiteli. Je svobodný ve svém rozhodování a tím i zodpovědný Bohu a lidem i celému stvoření. Apoštol Pavel v listu Ř 8,19-23 píše: „Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva synů božích … trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích…“

2. Proč se stal Ježíš Kristus pravým osvoboditelem?

    Evangelista Jan napsal důležitou větu: „Ježíš řekl Židům,kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ /J8,31-32./ Základním předpokladem být svobodným člověkem je žít podle Božího zákona a Desatera Božích přikázání. Nyní jsou to slova Ježíšova, celé evangelium Kristovo.. Pochopit a uvěřit celým srdcem, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš, Syn Boží. Tak uvěřili apoštolé. J 6,66-69 Ježíš od počátku svého veřejného vystoupení po svém křtu takto svědčil Židům, že mají činit pokání a uvěřit evangeliu, že království Boží se přiblížilo. Také Jan Křtitel, kterého celý národ židovský měl za proroka, ukázal na Ježíše jako Beránka Božího, který snímá hřích světa J1,29-36. Tato základní pravda o Ježíši jako Synu Božím, je zvěstována od té doby po celém světě mezi všemi národy. Nejdříve slyšíme tuto zvěst od andělů při narození Pána Ježíše Krista. /L 2,8-14/, Nyní je hlavním hříchem nevěřit svědectví slovům evangelia /J 16,7-11/ Víra je jen ze slyšení.

3. Syn Boží musel dokonat dílo k osvobození hříšníků na kříži.

    Mnozí lidé uvěřili v Ježíše jako jednoho z nejmoudřejších lidí. Líbí se jim mnohá slova, výroky, skutky, zázraky jako oceňují jiné myslitele a tvůrce dějin. To vše zušlechťuje člověka i ovlivnilo národy světa. Ale k vysvobození z moci hříchu a smrti i Božího hněvu to nestačí. Ti židé, kteří uvěřili v Ježíše, považovali se za svobodné Zakládali si na tom, že jsou potomky Abrahama a nikomu neotročili. Ale Ježíš jim řekl: „Každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu….“ /v. 34/ Tuto pravdu evangelia hluboce a přesně vyložil ap. Pavel v 7.kapitole listu Římanům. Je zároveň jeho osobním vyznáním.Měl zprvu víru v Ježíše Krista ukřižovaného jako rouhání. Jen Ježíš mohl říci: „Kdo z vás obviní mne z hříchu?“ V.46. Byl ve všem nám lidem podobený kromě hříchu. Ale měl plnou svobodu položit duši svou za nás, nebo duši svou zachovat /J10,17-18/ V Getsemane se s Otcem sjednotil a přijal jeho vůli: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, ale tvá vůle se staň,“ /L22,42-44/ Proto oběť Kristova na kříži pečetěná vylitím jeho krve má tu moc. Kdo uvěří takto v Ježíše, který se z lásky obětuje za něj, je novým stvořením. A tím začínáme nový život v Kristu jako osvobozeni k novému životu... Ga 2,19-21

   Závěr: Každý osvobozený křesťan od sobectví a pýchy, může být povzbuzením pro druhé a to by mohl být ten nejlepší přínos pro naši zemi. Nadějí pro nás všechny je oddíl a citát ze Zj 21,5-8 „ Aj činím všechno nové.“

K.T.