SLOVO - LOGOS ze Zlatých Hor v Jeseníkách

16. října 2005

Kázání Karla Touška          

 

Abel, svědek odevzdanosti víry, předobraz zaslíbeného  Mesiáše /Žd 11,4/

"Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Protože věřil, ještě mluví, ač zemřel.“

Introit: 2 Kor  5,7—9   

Čtení:  1M 4,1-16 ,  1J  3,10-16

Úvodem: Základním předpokladem pro pěstování všeho věčného v nás, co překoná i smrt, je živá, pravá boží víra.. Je jedinečně a přesně vyjádřena slovy: „Věřit Bohu znamená, spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ /Žd 11,1/  Doufání máme ze slyšení Božího slova v celé Bibli. Víra je darem Božím. /Ř 10,17, Ef 2,8/. Proto zpívejme pravdivě a celým srdcem verš písně: Věř, ó věř již Spasiteli, srdce své mu dej, hned uslyšíš jeho slovo: Pokoj měj. /KK 189,3/

l. Co zjevuje Bible nejprve o Abelovi? /1M4,1-16/

    Byl druhým synem pramatky Evy a Adama. Dostal zvláštní jméno. Chápáno je jako:vánek, dech, pomíjivost. Naznačuje opravdu, co se i naplnilo. O jeho bratru Kainovi čteme mnohem víc. Při jeho narození matka Eva řekla velmi důležitá slova prozrazující víru a očekávání: „Dostala jsem muže od Hospodina.“ Vidíme přímo do jejího srdce a očekávání naplnění Božího zaslíbení. Kain byl zemědělcem a Abel byl pastýřem ovcí. Po nějakém čase - obětoval Kain z úrody země Hospodinu,. Abel také obětoval z prvorozených kusů svého stáda a z tuku jejich. Máme zde zdůrazněno, že na Abela a jeho oběť Hospodin shlédl, ale na Kaina a jeho oběť neshlédl. Bible zjevuje, co vidí Bůh v srdci obou bratří a cení na jejich oběti. Jak to Kain a Abel poznali, nic nečteme a proto nic nepřidávejme. Pro Kaina to však byla tak jednoznačná řeč, naprosto jasná. Čteme,že se náramně rozlítil a jeho tvář opadla. A nyní slyšíme se zatajeným dechem, co řekl Hospodin Kainovi: „Proč jsi se tak rozpálil hněvem? /Kr.př./ A proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout.“ Zapamatujme si ta Hospodinova slova Kainovi a dobře jim porozumějme, jsou důvěryhodná, jasná a varovná, věřme jim. Abel dostal od Hospodina svědectví, že je spravedlivý Důkazem je že jeho oběť přijal. Čteme, že mluvil Kain k Abelovi /v.8./, ale dál nečteme nic o čem mluvili. Tak rádi bychom to věděli, ale důsledkem je Kainova nenávist a hněv, vyvrcholením je vražda bratra. Tak začínají dějiny světa. Kain otevřel dveře tomu zlému, knížeti tohoto světa. Pod jeho návodem jsou všichni, kteří nenávidí své bratry. /1J 3,15/

2.Tajemství víry v srdci Abela. /Žd 11,4/

    Jsme vděčni Bohu, že smíme číst celý Starý zákon ve světle Nového zákona. Víra starozákonních svědků byla ze slyšení Božího slova, jako docházíme k víře i my. Co mohli slyšet Abel i Kain od svých rodičů Adama a Evy? Vše nasvědčuje, že věřili v Boha Stvořitel, který je Hospodinem, jejich Bohem.Jejich rodiče,kteří se dali svést satanem k hříchu, museli být vyhnáni z ráje /Genesis 1-3/. Ale i po vyhnání z ráje Adam i Eva v narození svých synů rozpoznali Boží slitovnou věrnost a dobrotu. O Abelovi máme v Bibli svědectví, že věřil a líbil se Bohu.Hospodin ho prohlašuje za spravedlivého a důkazem je, že jeho krvavou oběť přijal. Tato oběť je prvním proroctvím o Mesiáši, který se stal v Ježíši Kristu Beránkem Božím obětovaným za hřích celého světa. V rodokmenu Pána Ježíše je jmenován další syn Evy, kterému dala jméno Set a řekla: „Dal mi Bůh jiné símě místo Abela, kterého zabil Kain.“ /1M 4.25, L3,37/

   Závěr: "Protože věřil, ještě mluví, ač zemřel." /v 4b/ O čem nám mluví vylitá krev Abelova? V NZ čteme od apoštola Jana: „To je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali. Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil bratra, protože jeho skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé….Kdokoli nenávidí svého bratra, je vrah a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě.“ /1J3,11-15/ Abelova krev je pro celé lidstvo nejvážnějším Božím přikázáním nezabiješ a kladným pozváním obrátit se v upřímném pokání a opravdovým rozhodnutím pro víru a následování Ježíše Krista v upřímné bratrské lásce.

K.T.