SLOVO - LOGOS ze Zlatých Hor v Jeseníkách

11. října 2005

Kázání Karla Touška          

 

Abel, svědek odevzdanosti víry, předobraz zaslíbeného  Mesiáše /Žd 11,4/

"Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Protože věřil, ještě mluví, ač zemřel.“

Introit: 2 Kor  5,7—9   

Čtení:  1M 4,1-16 ,  1J  3,10-16

 

1. „Bůh láska jest.“

    Celá Bible je zjevením pravdy vyjádřené touto krátkou větou. Jsou to jen tři slova, ale mají veliký význam: Bůh je láska a pravá láska je jen od Boha. Každý si může provést test o lásce. Začni u sebe. Koho miluješ? Co rozumíš slovem milovat, mít rád? Velmi vážní, vzdělaní lidé, s přehledem, kteří se zamýšlejí nad stavem lidstva a etapou dnešních dějin, mluví o krizi lásky. Boží láska však v krizi není. Stále platí ta známá věta o lásce J 3,16.  Bohu na každém člověku záleží a nechce, aby kdo zahynul. Tak to slyšíme ze všech knih Písma. Evangelium svědčí o Ježíši Mesiáši a Pánu a zve všechny k němu. Cílem všech Božích přikázání, zaslíbení a proroctví je láska.

2. Ne každá láska je z Boha.

    Slovo láska, milovat, mít rád…, patří k nejčastěji užívaným, ale také zneužívaným slovům. Je přirozená láska mateřská, ale i ta, žel, selhává. Některé dětí musí mnoho trpět a právě od svých rodičů. Jsou nám připomínány i týrané děti. A opačně, co musí protrpět rodiče od svých dětí! Kam se poděla láska v rodině? Už v 5 přikázání je připomenut Boží zákon, který je platný až do smrti: „Cti otce svého i matku svou“ A kdo žijeme v manželství a rodině s tou přirozenou manželskou láskou, okoušíme ten převzácný dar Boží. Manželské lásce připodobňuje už Jan Křtitel vztah Ženicha /Mesiáše/, který má nevěstu. /Ef 5,21-33/ Slova láska se užívá právem o mnoha vztazích - k rodné vlasti, k životu, pravdě, kráse, k bližnímu, přátelství, k přírodě, k práci atd. Ale velmi varuje Písmo, sám Bůh lásky, před láskou k penězům, která je kořenem zlého, ke každému sobectví, sebelásce, výlučné lásce,která se zvrhá v nenávist k jiným, ke lži a všemu zlému. Věříme, že většina lidí je otevřena pro pravou lásku, ale o Bohu, který je působcem lásky, nechtějí nic slyšet. Ne všichni, kteří říkají -miluji Boha - mají i pravou lásku k lidem. „Buďte dokonalí, jako i Otec váš v nebesích dokonalý jest.“ /Jde o dokonalost v lásce - Mt 5, 48, L 10,30-37/.

3. V jakých srdcích roste dobře láska?

    Nejlépe to vynikne, když k slovu láska připojíme slovo - bratrská. Ta jediná nikdy nezanikne. Pro tuto lásku se musíme opravdově obrátit ke Kristu, znovuzrodit z Ducha sv. a střežit ji s dobrým svědomím, abychom neodpadli od víry v Ježíše Krista. /1Tm 1,19/ Jedině tuto lásku bratrskou vyhlašuje Pán Ježíš novým přikázáním těsně před svou smrtí na kříži. Má tedy hluboký základ v Kristově oběti a bude dokonalým pojítkem bratří a sester v jeden Boží lid v Božím království slávy. /J 13/ Ježíš říká prvním učedníkům, svým apoštolům s platností pro všechny další jejich následovníky, za které se modlil ve velekněžské modlitbě: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ /J 13, 34-35, J 17/  

Tři základní předpoklady této zvláštní bratrské lásky jsou:

a) Nové srdce, které získáváme pokáním, /jak za ně prosil v Ž 51,12 král David/. To je získáno pokáním a očištěním od hříchů krví Kristovou při pravém znovuzrození. Hned od první chvíle, kdy jsme v srdci ujištěni, že jsou nám hříchy odpuštěny.

b) Je jako z vězení osvobozeno naše svědomí a to zaujme strážnou službu, abychom dál nehřešili, a když zhřešíme, hned činili pokání a dávali vše do pořádku. Apoštol Pavel svědčí před Felixem: „Vždy se snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi.“ /Sk 24,16/ Tak se praktikuje pravé posvěcení jako chození ve světle.

c) A láska roste z  víry v srdci. A víra zase je ze slyšení Božího slova. Viditelným projevem takto kypřené půdy našich tvrdých srdcí roste ta láska Kristova, která je tak nádherná, jak zpíváme v jedné krátké písničce. Zvláště l K l3 a všechny listy apoštola Jana se nesou tímto směrem. Cílem všech přikázání je tato láska bratrská, která zviditelňuje lásku k Bohu a rozšiřuje se v lásce ke všem lidem. Tak uzavírá stavbu nového života apoštol Petr. /2Pt 1,5-11/

K.T.