ÚVOD SLOVO POHLEDY HISTORIE POZVÁNKY ODKAZY SLOVÍČKO

 

Pohledy na události nejen na zlatohorsku


Setkání Fatimského apoštolátu Jesenicka
MIKROREGION ZLATOHORSKO
Zlatohorský betlém za hranicemi
Křesťanská televize na Slovensku
Nejstarší křesťanský kostel objeven
POUŤ TŘÍ NÁRODŮ
Pouť mládeže z Glucholaz
Evangelizační autobus ve Zlatých Horách
Hlavní pouť u Panny Marie Pomocné
Křesťanský kemp ve Zlatých Horách
Zajímavý nález v kapli sv. Rocha
V poutním kostele P.Marie Pomocné

Mládež z USA ve Zlatých Horách

Pouť v Horním Údolí

Zachráněný obraz

Farní kostel ve Zlatých Horách

Kdo je kdo?

V co věří Evropa

Zimní cesta do kostela

Ondřejovické kříže

Zničená kaple sv. Anny v Horním Údolí

Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel

Dne 23. 5. 2005 v 18 hodin se uskutečnila v klubu antikvariátu Fiducia v Ostravě prezentace knihy Vojtěcha Vlčka, "Kříž jsem nesl, kříž jsem snášel". Hosty večera byli Kněz Stanislav Lekavý a kněz František Lízna. Oficiální anotaci ke knize najdete zde. Prezentace s besedou v zaplněném sále klubu svým průběhem překonala očekávání. Moderování přímo autorem knihy navedlo dva přítomné protagonisty knihy přímo k význačným a citlivým oblastem jejich života právě v době pronásledování a věznění. Ale dostalo se také na současnost.

Jezuita František Lízna v diskuzi vycházel z reálné znalosti vězeňského prostředí a pronesl mnoho trefných postřehů na adresu současné společnosti i naší církve, které byly dosti kritické a mnohdy odvážné. Jeho osobě je věnováno místo v galerii osobností KDO JE KDO. Pokud se někdo podiví jaký že to má vztah František Lízna k zlatohorsku tak vězte, že na jesenicko ho přivedla jedna z jeho četných pracovních činností u geologického průzkumu právě v dobách, kdy měl znemožněno vykonávat kněžské poslání.

Druhý z hostů, kterým byl P. Stanislav Lekavý (v současné době duchovní správce poutního kostele P. Marie Pomocné u Zlatých Hor), přispěl také svými vzpomínkami k dokreslení situací popisovaných v knize. Navíc pak ještě předložil anonymní dopis, který mu poslal "katolík z Jižní Moravy" po otisknutí rozhovoru se Stanislavem Lekavým v čísle 13/2006. Podle rétoriky, kterou pisatel použil se dalo usuzovat na příslušníka "tvrdého jádra" kdysi vedoucí strany.

Podívejte se na několik komentovaných obrázků z akce ve fotogalerii.


SETKÁNÍ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU JESENICKA

V pondělí 8. května 2006 se uskutečnilo na poutním místě P. Marie Pomocné u Zlatých Hor setkání Fatimského apoštolátu Jesenicka. Připomeňme si setkání v roce minulém: "Setkání Fatimského apoštolátu Jesenicka, které se konalo v sobotu 16. dubna 2005 na poutním místě P. Marie Pomocné u Zlatých Hor bylo událostí, která se hluboko vryla do srdcí všech účastníků, kterých se sešlo kolem 60ti. Přispěli k tomu nejen přítomní kněží, t. j. vedoucí Fatimského apoštolátu České republiky Mgr. P. Pavel Dokládal, děkan jesenického děkanátu Mgr. P. Miroslav Kadlec, rektor poutního kostela P. Stanislav Lekavý a také vytrvalý zpovědník P. Milan Mikolájek, ale především přítomní poutníci, členové Fatimského apoštolátu, mladí i starší a zejména nemocní."

Letošní účast byla mnohem hojnější. Tři autobusy stály na parkovišti a další poutníci přijížděli auty a přicházeli pěšky. Počasí setkání přálo a tak jenom přispělo k duchovnímu zážitku. Po společné dopolední modlitbě růžence s rozjímáním a zpěvem následovala mše svatá, kterou sloužili P. Dokládal, P. Kadlec a P.Lekavý. Po dvanácté hodině následovala formační přednáška P. Pavla Dokládala, "Poznat, milovat a sloužit"a potom druhá přednáška "Mariánský kongres v Římě" s data projekcí a výkladem ing. Hany Frančákové. Po závěrečné adoraci a svátostném požehnání následovaly závěrečné pozdravy a povzbuzení na zpáteční cestu. Průběh odpoledního programu a prostředí si můžete prohlédnout v komentované fotogalerii.


MIKROREGION ZLATOHORSKO

Když stránky zlatohorska tak se podíváme na webové stránky Mikroregionu zlatohorsko, které mají přinášet informace sdružených obcí Mikulovice, Velké Kunětice, Písečná, Supíkovice, Hradec-Nová Ves a samozřejmě města Zlaté Hory. Odkaz "Stanovy mikroregionu" vám mnoho nenapoví, protože pro tuto stránku nebyly dodány podklady. Obdobné je to i u odkazu "Turistické stanovy mikroregionu". V "Aktualitách z mikroregionu" najdete informace z obcí Mikulovice a Velké Kunětice a města Zlaté Hory. Jde o informace podávané přímo z úřadů obcí zlatohorska. Posuďte sami význam a dosah těchto stránek. Pořízení stránek nebylo jistě zadarmo a jak je s nimi hospodařeno?


ZLATOHORSKÝ BETLÉM OD 21. 12. 2005 NA VÝSTAVĚ V ZAHRANIČÍ

Za hlavním zlatohorským betlémem, z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách, letos musíte do Polska. Je totiž vystaven v  chrámu sv. Jakuba v Nyse. Kostel je vlastně katedrálou v architektonickém slova smyslu. Příčná loď chrámu, s mohutnými a vysokými sloupy je obklopena věncem kaplí. V jedné z nich, těsně u prostoru s hlavním oltářem, je umístěn zlatohorský betlém. Pro tento výstavný chrám je to vlastně první možnost vystavení jesliček. Za války byl totiž chrám poničen a vzniklému požáru padl za oběť i betlém.  Podívejte se na několik obrázku ve fotogalerii, které byly pořízeny na půlnoční mši svaté v tomto chrámu.

Ještě více informací o betlému zapůjčeném do Nysy a o dalších dvou zlatohorských betlémech naleznete ve zvláštní příloze zde. Najdete tam také záznam historického projevu politika z roku 1952, předpovídající postupné vymizení a zánik betlémů.


KŘESŤANSKÁ TELEVIZE NA SLOVENSKU ANEB TRIBUTE TO MARK BRUNER

Mark Brunner je rodilý Američan a mluví zvláštní   řečí  -- „čenglensky"  (Czenglak). Z češtiny totiž volně přechází do angličtiny a pak zas do slovenštiny. Hraje perfektně na trubku i zpívá. Snad by i zatancoval z radosti nad Boží láskou a slávou, kdyby si troufnul před převážně vážným „publikem". Jeho slova: „Půda na Slovensku i v Česku je pro evangelium tvrdá. Myslím, že když se lidé budou moci seznámit s křesťanstvím skrze televizní vysílání, půda změkne." Více => ZDE.


6. 11. 2005 - OBJEVEN ZATÍM NEJSTARŠÍ KŘESŤANSKÝ KOSTEL

Včera oznámil Izrael nález nejstaršího křesťanského kostela. V Megidu (Galilea) v prostoru věznice byly objeveny zbytky kostela z 2. až 3. století s mozaikou, obsahující jméno Ježíše Krista v řečtině. Pokud si před sebou představíte mapu Izraele, mezi karmelským výběžkem a Genezaretským jezerem se nachází město Megiddo postavené králem Šalamounem. Nejde pouze o město či horu, vztahuje se také k planině Jizreel za třemi průsmyky, oddělující Samařsko od Galileje. V této krajině se navíc nachází potok Kíšon, hora Tábor a vesnička Nazaret.

(Poznámka: Harmagedon, Ar-magedon = hora Megido, místo, které je v Bibli /Zjevení 16,16/ symbolicky označováno za dějiště bitvy ve velký den Všemohoucího. Jde o místo, kde se mají shromáždit králové nižšího světa spolu s démonickými duchy, aby vypověděli boj Hospodinu. CoJeCo - Vaše encyklopedie)


24.9.2005  POUŤ TŘÍ NÁRODŮ

V sobotu 24.9.05 se konala jubilejní 10.pouť tří národů. Hlavním celebrantem byl Mons. Diego Causero, arcibiskup, apoštolský nuncius, koncelebranty byli tři biskupové: Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Pawel Stobrawa, biskup z Opole a Mons. Vinzenz Guggenberger - biskup z Regensburgu. Apoštolského nuncia doprovázel jeho zástupce Mons. Jude Thaddeus Okolo, prelát z Nigerie. Spolu s biskupy celebrovalo čtyřicet kněží. Pouti se zúčastnilo cca 5  tisíc poutníků ze tří národů. Více zde.


10. 9.2005 Pěší pouť mládeže z Glucholaz

V sobotu 10.9.2005 se uskutečnila už tradiční pěší pouť mladých z Glucholaz. Cesta trvala čtyři hodiny a ušli celkem cca 15 km. Mládež doprovázelo 5 kněží - cestou se modlili a zpívali mariánské písně.

Více na stránkách http://www.mariahilf.cz/MainPage_CZ.htm


EVANGELIZAČNÍ AUTOBUS VE ZLATÝCH HORÁCH

Ve Zlatých Horách zastavil na 12 dnů v proluce na náměstí evangelizační autobus. O jeho účelu a poslání a v neposlední řadě co se kolem něho dělo, o tom si můžete více přečíst a najdete spoustu obrázků. Součástí pobytu byl koncert pro mládež (křesťanská hudební skupina z Texasu) a sobotní (27. 8.) zábavné odpoledne pro děti. Na speciální stránku přejděte zde. Rozhovor s majitelem autobusu, Honzou Beranem, můžete číst zde.


HLAVNÍ POUŤ U P. MARIE POMOCNÉ VE ZLATÝCH HORÁCH

V sobotu 13. srpna 2005 se konala na poutním místě P.Marie Pomocné u Zlatých Hor v Jeseníkách hlavní pouť. Mši celebroval Mons. ThLic. Dominik Duka OP - biskup královéhradecký. Počasí od rána bylo v průběhu poutě příznivé. Občasné silnější závany větru dávaly tušit změnu počasí. K té však došlo až později odpoledne, kdy přišel déšť. Podívejte se na rozsáhlejší fotogalerii zde. Obrázků je opravdu hodně, aby mohla být přiblížena atmosféra setkání poutníků. Některé obrázky jsou komentovány - jiné komentář nepotřebují. Dodatečně je přidán výtah z homilie biskupa Dominika Duky, kterou přednesl před asi 1200 poutníky.


KŘESŤANSKÝ RODINNÝ KEMP 2005 VE ZLATÝCH HORÁCH

Příprava na zahájení Křesťanského rodinného kempu ve Zlatých Horách finišuje. Přímo na místo do sportovně rekreačního areálu Bohema dorazilo vozidlo s technikou. První zprávy jsou zatím pouze vizuální - několik fotografií. Informace o průběhu kempu jsou k dispozici na mimořádné samostatné stránce - a pokud se nic nepřihodí mimořádného tak budou na webu ten den do půlnoci.

ZAJÍMAVÝ NÁLEZ V KAPLI SV. ROCHA

V úterý 19. 7. 2005 byly zahájeny práce na kapli sv. Rocha nad Zlatými Horami, vyvolané havarijním stavem této stavby. O záchraně obrazu z těchto prostor jste jistě již četli nebo jste informováni. Při zahájení rozebírání střešní konstrukce došlo k zajímavému nálezu. Více čtěte zde.  Najdete také komentovanou fotogalerii.


17. července v kostele u P. Marie Pomocné

Po dopoledním shromáždění v Církvi bratrské v Ondřejovicích jsme se vypravili s vnukem Vladislavem na odpolední mši svatou.  Po bohoslužbě jsme přijali pozvání do poutního domu, kde jsme zažili zajímavé setkání a dokonce obdrželi pozvání na večerní koncert (nahoře).


MLÁDEŽ Z USA VE ZLATÝCH HORÁCH

1. července si vybrali mladí křesťané z USA ze státu Tennessee jako první město pro svá vystoupení Zlaté Hory. Přes opoždění s příletem, které zavinila bouře v USA, dodrželi stanovený program. Nebylo třeba rozumět angličtině - to co chtěli sdělit předvedli tancem, divadlem a zpěvem. A porozuměli všichni. Podrobněji se můžete seznámit s jejich vystoupením v následující komentované fotogalerii.

POUŤ V HORNÍM ÚDOLÍ 25. ČERVNA 2005...JAKÁ BYLA?

Pouť se vydařila, počasí přálo, dokonce i koláče byly napečeny. Snaha o opravy a záchranu kostela pokračuje. Těsně před poutí byly přivezeny z Německa varhany - dar rodáků. Jejich zástupci také přijeli, další autobus z Polska a mnoho domácích poutníků. Němečtí poutníci přivezli dokonce i píseň zkomponovanou právě pro tuto příležitost. Tak se podívejte jaké to na pouti bylo zde.


ZACHRÁNĚNÝ OBRAZ  -  SLAVNOST SVATÉHO ROCHA

Při příjezdu do Zlatých Hor od Jeseníku nemůže nikdo přehlédnout v popředí Biskupské kupy drobnou sakrální stavbu stojící na vrchu v současnosti zvaném Rochus(524 m n m.), který se dříve nazýval Kamenný kopec (Steinberg). Kaple byla dostavěna a vysvěcena v roce 1666. Magdalena Nentwigová v r. 1676 nechala namalovat obraz. Zachoval se však tento obraz do současnosti??? To byla opravdu velká neznámá. Obraz byt totiž v minulosti několikrát restaurován a provedeným laboratorním průzkumem v průběhu restaurování byly prokázány četné přemalby. V současné době se navrátil obraz po náročné opravě do Zlatých Hor a je vystaven do neděle 29. května 2005 na bočním oltáři ve farním kostele. Právě v tuto neděli bude při mši (v 9 hodin) požehnán a v následujících dnech zavěšen v prostorách kostela nad hlavní vchod.  Do kaple s. Rocha se nevrátí, protože v současné době tam probíhají nejnutnější opravy.

Autorem obrazu je J. Wolff, datováno v 17 století, jde o olej na plátně, rozměry 350 x 240 cm. Investorem restaurování je římskokatolická farnost ve Zlatých Horách. Restaurování prováděla MgA. Blanka Valchářová, akademická malířka a restaurátorka v době od 20. března 2001 do 21. prosince 2004. Do současné doby činily náklady 250 000 Kč státního příspěvku, 30 535 Kč je podíl farnosti a farnost také hradila zhotovení rámů (spodní napínací a vrchní ozdobný zlacený) za 24 000 Kč. Přijďte se podívat na toto dílo, které je nejen dílem uměleckým, ale také nám přibližuje vzdálenou minulost města. V levé spodní čtvrtině obrazu se totiž najdete farní kostel Nanebevzetí Panny Marie obklopený kompaktní řadou domů.

Malou fotogalerii pořízenou při instalaci obrazu k prohlídce si můžete prohlédnout zde. V dohledné době budou k dispozici na těchto stránkách podrobné informace o restaurování obrazu včetně kvalitních fotografií, historie kaple sv. Rocha a současnost této stavby.


MÍSTA, KAM SE KAŽDÝ NEDOSTANE

Na počátku bylo hlášení městského rozhlasu: "Farní úřad ve Zlatých Horách Vás zve na exkurzi farního kostela, který v současné době prodělává generální opravu střechy. Všechny práce jsou prováděny v rámci programu záchrany architektonického dědictví. Prohlídky se uskuteční zítra 7. května ve dvou skupinách ve 13 a v 15 hodin". Proto jsem se vypravil na 15 hodinu ke kostelu. Sešlo se nás 7, z tohoto počtu jeden turista z Německa, jehož matka pocházela z Heřmanovic. Prohlídku vedl a výklad podal technický administrátor farního úřadu pan Antonín Bíro. Něco z toho co jsme uviděli si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde. Opravám farního kostela je také věnována následující stránka, kde najdete podrobnější informace o prohlídce a  která bude aktuálně doplňována - přejít na stránku.


V takové malé rubrice "KDO JE KDO" zveřejňujeme informace o lidech, kteří ve zlatohorském regionu pomáhají vytvářet duchovní křesťanské prostředí. První list patří duchovnímu správci - rektorovi poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách otci Stanislavovi Lekavému. Tak se podívejte...


 8.3.2005 - V co věří Evropa

Věříte v Boha? Věříte v posmrtný život? Potřebujeme náboženství, abychom rozpoznali, co je správné a co špatné? Přinášejí církve světu prospěch? Na to se v době od 24. listopadu 2004 do 7. ledna 2005 časopis Reader's Digest dotazoval celkem 8 657 lidí v České republice, ve Finsku, Francii, v Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rusku, ve Španělsku a Velké Británii. S jakým výsledkem? Podívejte se...


 6.3.2005 - ZIMNÍ CESTOVÁNÍ DO KOSTELA A JAK TO DOPADLO

Nedělním odpolednem se sypal sníh jako z roztržené peřiny. V pátek jsme se domluvili s Láďou Soukupem, že pojedeme na třetí hodinu odpolední do poutního kostela v lese nad Zlatými Horami. Je 14,45 a kalamitní stav nedává valné naděje, že vůbec pojedeme. Pomalu rezignujeme, utěšujeme se tím, že jsme si poslechli dopoledne mši na Proglasu a připravujeme se alespoň na malou procházku. Po nohou to určitě jde v tomto počasí lépe než na čtyřech kolech. V poslední chvíli, doslova za pět minut tři hodiny se objevuje Láďa Soukup se svým Favoritem. Na kolech kalené řetězy a mezi sedadly pořádnou širokou lopatu. "Tak jedeme!" hlaholí tento drsný horal, který... přečtěte si celé. A jsou i obrázky ;-)


Ondřejovické kříže Představujeme jeden ze tří křížů, o jejichž obnovení a usazení na místa jejich tradičních předchůdců se přičinil především pan Pavel Waněk z Ondřejovic. Modřínové dřevo několik let vysychalo a potom posloužilo ke zhotovení prostých křížů. V letošním létě pozveme veřejnost k putování ke křížům. Najdeme si čas na zastavení, modlitbu, zamyšlení a poslechneme si historii obnovení křížů. Kliknutím na vedlejší obrázek získáte větší pohled na jeden z křížů - u kostela.  Více o křížích zde.


ZNIČENÁ  KAPLE SV. ANNY V HORNÍM ÚDOLÍ U ZLATÝCH HOR

Na pokraji lesa nad Horním Údolím se nacházela poutní kaple sv. Anny spolu s dalšími třemi kapličkami. Je to dobře vidět na dobových pohlednicích. Po odsunu původních obyvatel nebylo nikoho, kdo by obdělával políčka a louky a tak došlo k rozsáhlému zalesňování. Rychle rostoucí smrková monokultura pohltila kaple i usedlost, která u něho stála. Ještě v roce 1948 byl pod kaplemi v provozu hostinec. Vybavení kapliček bylo chudé. Kaple sv. Anny byla vybavena pracemi řezbářské rodiny Kutzerových. Postupně kapličky chátraly a v roce 1960 byly menší okolní kaple, hostinec a poustevna s hospodářskými budovami zbourány ženijním vojskem čs. armády. Čas a nenechavost lidských rukou poznala i největší kaple sv. Anny, která je dnes v ruinách. Ještě v šedesátých létech byl sice opuštěný, ale v poměrně dobrém stavu. Kaple tedy sešla z očí, ale nesešla z mysli, ale bohužel ne jenom lidu věřícího - mnoho chalupářů a chatařů zjistilo ve vzrostlém lese zdroj stavebního materiálu. Zub času a jejich ruce napomohli zkáze. Kaple sv. Anny neměla to štěstí jako kostel Panny Marie Pomocné, aby povstala z trosek. A tak trosky a zřícenina jsou v současné době němým svědkem toho, kam vede cesta opuštění víry člověkem kterékoliv národnosti. A přece jedna dobrá zpráva. V ruinách stále cítíte přítomnost Nejvyššího a něčí ruce z ráhen svázaly kříž a vložili na něj trnovou korunu. Pohlédněte si tedy v klidu malou galerii a pokud někdy zavítáte do Horního údolí tak nelitujte námahy a zajděte na místa zničené kaple, po cestě utrhněte na louce kytičku a položte ji na práh kdysi jistě krásného objektu.                                                                               

Odneste si z tohoto místa svůj chrám v srdci a dobře o něj pečujte.                           

 
©LOGOS ZH 2005